Regulamin

Warunki ogólne

§ 1 generalnego

Twoim partnerem umownym dla wszystkich zamówień w ramach tej oferty online jest Survived Corona, reprezentowana przez see Informacje kontaktowe.

Wszystkie dostawy z Survived Corona do klienta są realizowane na podstawie poniższych ogólnych warunków. Stanowią one podstawę wszystkich ofert i umów między Survived Corona a klientem i są uznawane na czas trwania całej relacji biznesowej. Sprzeczne lub odmienne warunki kupującego są wiążące tylko wtedy, gdy Survived Corona potwierdzi je na piśmie.

 

§ 2 Odpowiedzialność za ofertę online

(1) Sklep jest dostępny na platformie Survived Corona, która została zaprojektowana i obsługiwana przez samą Survived Corona. Informacje o operatorze sklepu można znaleźć pod linkiem „Stopka redakcyjna”.

(2) Survived Corona odpowiada za artykuły i motywy oferowane w „Survived Corona Shop” oraz za projekt całego sklepu.

 

§ Umowa 3

(1) „Produkty” zawarte na stronie internetowej stanowią niewiążące zaproszenie klienta do złożenia zamówienia w Survived Corona.

(2) Wysyłając wypełniony formularz zamówienia w Internecie, klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna lub umowy o dzieło i usługi. Przed ostatecznym przesłaniem klient ma możliwość sprawdzenia poprawności swoich wpisów na stronie przeglądu i ich poprawienia w razie potrzeby. Survived Corona następnie wysyła klientowi potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną i sprawdza ofertę pod kątem jej prawnej i faktycznej wykonalności. Potwierdzenie zamówienia nie oznacza akceptacji oferty, ale ma na celu jedynie poinformowanie klienta, że ​​jego zamówienie zostało odebrane przez Survived Corona.

Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy Survived Corona prześle zamówiony produkt do klienta i potwierdzi wysyłkę do klienta drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki). Możesz również wyświetlić warunki w dowolnym momencie na stronie survivalcorona.ch/pages/agb/.
Jeśli utworzyłeś konto użytkownika w Survived Corona, możesz również wyświetlić szczegóły swoich poprzednich zamówień w swoim obszarze użytkownika. Jeśli złożyłeś zamówienie bez konta użytkownika, możesz uzyskać dostęp do szczegółów zamówienia za pośrednictwem łącza w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia.

(3) Zawarcie umowy jest uzależnione od terminowej i pełnej samodzielnej dostawy. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania w przypadku krótkoterminowych zakłóceń w dostawie lub jeśli Survived Corona ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie, w szczególności jeśli Survived Corona nie zawrze przystającej transakcji zabezpieczającej w odpowiednim czasie. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności usługi. Jeśli wynagrodzenie zostało wniesione przez klienta, zostanie ono zwrócone.

 

§ 4 Dostawa / wysyłka

(1) Dostawa następuje jak najszybciej po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia zamówienia. Daty i terminy dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie potwierdzone jako takie przez Survived Corona na piśmie.

(2) Dostawa odbywa się na całym świecie.

(3) Dostawa zostanie zrealizowana przez dostawcę usług przewozowych wybranego przez Survived Corona. Klient musi zapłacić zryczałtowaną opłatę pocztową, która może zależeć od wartości zamówienia i miejsca, do którego ma być dostarczona dostawa.

 

§ Ceny 5

(1) Dla klientów z krajów UE i Szwajcarii podane ceny są cenami ostatecznymi. Zawierają obowiązujące podatki ustawowe, w szczególności VAT. Decydujący jest adres dostawy.

(2) W przypadku kupujących spoza UE (z wyjątkiem kupujących ze Szwajcarii) oraz kupujących z terytoriów w krajach UE, w których obowiązują szczególne zasady opodatkowania podatkiem VAT, wszystkie podane ceny są cenami netto. Decydujący jest adres dostawy. Jeżeli podatek VAT jest naliczany zgodnie z przepisami ustawowymi w kraju odbiorcy, klient musi go również zapłacić przy odbiorze towaru. Ponadto mogą zostać naliczone cła importowe, koszty odprawy celnej oraz inne koszty i opłaty, które klient musi zapłacić również przy odbiorze towaru.

(3) Koszty wysyłki ponosi klient, które mogą zależeć od wartości zamówienia i miejsca, do którego ma nastąpić dostawa.

 

§ 6 Płatność

(1) Płatność jest dokonywana według uznania klienta za pomocą karty kredytowej, systemu PayPal lub innych metod płatności. Survived Corona zastrzega sobie prawo do ograniczenia opcji płatności, które klient może wybrać, w zależności od wartości zamówienia, regionu wysyłki lub innych kryteriów faktycznych.

(2) O ile wybrana przez klienta metoda płatności nie jest możliwa pomimo realizacji umowy przez Survived Corona, w szczególności z powodu braku możliwości obciążenia rachunku klienta z powodu niewystarczających środków na jego koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych, klient przeżył z nim koronę do zwrotu osobom trzecim, którym zlecono przetworzenie wynikających z tego dodatkowych kosztów.

(3) Survived Corona ma prawo do korzystania z usług zaufanych osób trzecich przy przetwarzaniu płatności:

a) Jeśli klient zalega z płatnością, Survived Corona może scedować swoje roszczenia na firmę windykacyjną i przekazać dane osobowe wymagane do przetwarzania płatności tej stronie trzeciej.

b) W przypadku, gdy osoby trzecie są zaangażowane w przetwarzanie płatności, płatność w odniesieniu do Survived Corona uważa się za dokonaną tylko wtedy, gdy kwota została udostępniona stronie trzeciej zgodnie z umową, aby osoba trzecia mogła nią rozporządzać bez ograniczeń.

(4) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wyłącznie faktur elektronicznych. Faktury są udostępniane klientowi pocztą elektroniczną.

 

§ Zastrzeżenie własności 7

(1) Towary pozostają własnością Survived Corona do czasu uregulowania roszczeń z tytułu Survived Corona.

(2) Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem do momentu przeniesienia na niego własności.

 

§ Gwarancja 8

(1) Informacje, rysunki, ilustracje, dane techniczne, opisy wag, wymiarów i usług zawarte w broszurach, katalogach, okólnikach, reklamach lub cennikach mają charakter wyłącznie informacyjny. Survived Corona nie gwarantuje poprawności tych informacji. W odniesieniu do rodzaju i zakresu dostawy miarodajne są tylko informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia.

(2) Na oferowane przez nas produkty obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

(3) W przypadku zwrotów z powodu wad Survived Corona pokryje również koszty wysyłki.

(4) Zgodnie z obecnym stanem technologii nie można zagwarantować, że przesyłanie danych przez Internet będzie bezbłędne i / lub dostępne przez cały czas. Survived Corona nie ponosi zatem odpowiedzialności za stałą i nieprzerwaną dostępność oferty online.

(5) Roszczenia klienta z tytułu gwarancji zakładają, że wypełnił on swój obowiązek zbadania i reklamacji.

(6) Termin przedawnienia roszczeń gwarancyjnych na dostarczony towar wynosi dwa lata od daty otrzymania towaru.

 

§ Ograniczenie 9

(1) Odpowiedzialność Survived Corona opiera się w inny sposób na przepisach ustawowych, chyba że niniejsze ogólne warunki stanowią inaczej. Survived Corona ponosi odpowiedzialność za szkody, niezależnie od przyczyny prawnej, wyłącznie w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Ponadto Survived Corona ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z utraty życia, obrażeń ciała lub zdrowia w przypadku zwykłego zaniedbania. W przypadku zwykłego zaniedbania i naruszenia istotnego zobowiązania umownego (obowiązek kardynalny), odpowiedzialność Survived Corona ogranicza się do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona przez powyższe przepisy.

(2) O ile odpowiedzialność Survived Corona jest wykluczona lub ograniczona w niniejszych ogólnych warunkach, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności za szkody pracowników, pracowników, pracowników, przedstawicieli i zastępców Survived Corona.

 

§ 10 Informacja o prawie odstąpienia dla konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa. mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz odesłać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty szacuje się na maksymalnie około 5 EUR. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

 

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dostawy towarów nieprefabrykowanych, w przypadku których decyduje indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.

 

§ 11 Prawa autorskie do projektów drukowanych, zwolnienie z odpowiedzialności

(1) Jeśli klient używa własnego motywu lub innego wpływu na produkt (personalizacja tekstu), klient zapewnia Survived Corona, że ​​tekst i motyw są wolne od praw osób trzecich. W takim przypadku wszelkie naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych lub praw do nazwy w całości ponosi klient. Klient zapewnia również, że personalizując produkt, nie naruszy żadnych innych praw osób trzecich.

(2) Klient zwolni Survived Corona ze wszystkich roszczeń i roszczeń dochodzonych z powodu naruszenia praw osób trzecich, o ile klient jest odpowiedzialny za naruszenie obowiązków. Klient zwraca Survived Corona wszystkie koszty obrony i inne szkody.

 

§ 12 Odchylenia techniczne i projektowe

Podczas realizacji zamówienia wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do odstępstw od opisów i informacji zawartych w naszych broszurach, katalogach i innych dokumentach pisemnych i elektronicznych w odniesieniu do rodzaju materiału, koloru, wagi, wymiarów, projektu lub podobnych cech, o ile są one uzasadnione dla klienta. Rozsądne przyczyny zmian mogą wynikać z wahań handlowych i technicznych procesów produkcyjnych.

 

§ Polityka prywatności 13

Survived Corona przetwarza dane osobowe klienta w określonym celu i zgodnie z przepisami ustawowymi. Dane osobowe podane w celu zamówienia towaru (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane dotyczące płatności) zostaną wykorzystane przez Survived Corona w celu realizacji i realizacji zamówienia. Survived Corona traktuje te dane jako poufne i nie przekazuje ich stronom trzecim, które nie są zaangażowane w proces zamawiania, dostawy i płatności. Klient ma prawo zażądać bezpłatnych informacji o danych osobowych, które o nim zapisał Survived Corona. Ponadto ma prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, blokowania i usuwania swoich danych osobowych, o ile nie ma ustawowego wymogu przechowywania.


§ 14 Rozstrzyganie sporów

Klient może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu za pośrednictwem odpowiedniego organu arbitrażowego. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

 

§ 15 Miejsce jurysdykcji - miejsce wykonania - wybór prawa

(1) Miejscem realizacji wszystkich dostaw jest siedziba Survived Corona w Liestal.

(2) Jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji jest Liestal. W tym przypadku Survived Corona ma również prawo pozwać klienta na podstawie decyzji Survived Corona w swoim lokalnym sądzie. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Szwajcarii, przenosi swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza Szwajcarię po zawarciu umowy lub jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu jest nieznane w momencie wniesienia pozwu.

(3) Umowa oparta na niniejszych ogólnych warunkach podlega wyłącznie prawu szwajcarskiemu. Wykluczone jest stosowanie prawa sprzedaży ONZ. Jeśli klient jest konsumentem i ma miejsce zwykłego pobytu za granicą, obowiązujące przepisy tego kraju pozostają nienaruszone.

(4) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków handlowych i dostaw okażą się nieskuteczne lub będą sprzeczne z przepisami ustawowymi, nie będzie to miało wpływu na pozostałą część umowy.
Zamknij (Esc)

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziemy Cię informować o naszych nowościach i specjalnych rabatach.

Weryfikacja wieku

Klikając Enter, potwierdzasz, że jesteś wystarczająco duży, aby spożywać alkohol.

poszukiwanie

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty.
Zacznij zakupy